Rent drikkevann

Vannverkseiere

Vannverkseiere er de som drifter norsk drikkevann. Prosessen med å produsere rent drikkevann av kvalitet er mer enn hva de fleste av oss tror. Kontinuerlig døgnovervåkning og rutinemessige kontroller pågår 365 dager i året.

Ønsker du å vite mer om drikkevann og vannverkseiere kan du klikke på linken til Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk.

Besøk www.norskvann.noTilsynsorganer

Samfunnet har behov for at alle drikkevannsforsyningene er helsemessig trygge og forsyningsmessig sikre. Drikkevann er en av våre viktigste og helt uerstattelige naturressurser. 

Foruten vannverkseierne selv, er matilsynet et tilsynsorgan som kontrollerer ulike vannreservoarer. 

Besøk www.mattilsynet.no

Besøk www.fhi.noLeverandører

Vann- og avløpstjenestene gir oss rent vann i springen og rent vann i naturen.

Uten disse tjenestene stopper Norge opp. Viktige utfordringer og kostnadsdrivere fremover er befolkningsvekst, skjerpede myndighetskrav, klimatilpasning og overvann, styrket sikkerhet samt økt fornyelsestakt på ledningsnettet.

Det må satses på innovasjon og teknologiutvikling, slik at vannbransjen kan løse framtidsutfordringene på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.FNs bærekraftsmål

I H2O Solutions er fokus på kvalitet og innovasjon viktig og høyt prioritert. Vann er tross alt det viktigste næringsmiddelet for alle mennesker, verden over.

Les mer om hva FNs bærekraftsmål sier om rent vann og gode sanitærforhold nedenfor


6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

6.1) Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

6.2) Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

6.3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

6.4) Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

6.5) Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.6) Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer

6.A) Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtten til å bygge opp kapasitet i utviklingsland innenfor virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk

6.B) Støtte og styrke lokalsamfunnenes medvirkning for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold.